Psykiska symtom - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Psykiska symtom

Psykiatriska symtom vid Parkinsons sjukdom

Piteå: Många parkinsonpatienter drabbas av psykiatriska symtom som en följd av sjukdomen. Äldre personer har en förhöjd demensrisk.
Det är inte ovanligt att kvarstående problem med fördjupade symtom uppstår, säger Peter Berglund, specialistläkare inom psykiatri vid neurologiska kliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.


EPDA-studien visar att emotionella problem är vanliga, 93 % anger trötthet, 72 % minnessvårigheter, 67 % koncentrationssvårigheter, 73 % sömnsvårigheter, 76 % nedstämdhet, 50-70 % oro och ängslan samt 29 % periodisk oklarhet.
Deltagare på symposiet vittnade om behovet av regelbundna dagliga viloperioder för att minska tröttheten.

Ångest och depressionssjukdom


Depression
Var annan kvinna och var fjärde man får minst en behandlingskrävande depression under sin livstid.
Bristen på signalsubstanser i synapsen (nervkontakten) och förlust av nervceller till följd av Parkinson kan ge upphov till depressiva symtom. De viktigaste signalsubstanserna är serotonin, noradrenalin och dopamin. Antidepressiva läkemedel söker höja halten av signalsubstanser i synapsen.  
Det är viktigt att behandla både depressionen och parkinsonsymtomen samtidigt. Ofta förekommer även kognitiv svikt. Vårdteamet måste se helheten hos patienten, säger Peter Berglund.
Han pekade på att parkinsonpatienter är känsliga för små dosändringar, och vikten av att hitta rätt balans mellan olika läkemedel.
Depression drabbar cirka 40 procent av neurologpatienter, oavsett diagnos. Vid Parkinson finns två tidpunkter med förhöjd risk, vid nyinsjunkandet och i ett måttligt avancerat skede. Det är inte ovanligt att sjukdomen debuterar med en depression. Det är svårt att skilja på depression och hjärntrötthet. En kraftig förstärkning av parkinsonsymtomen blir troligen följden av en obehandlad depression.
Hälften (50 %) av patienter med depression upplever även kroppsliga symtom, till exempel smärta i muskler, leder och invärtes smärta.
En enskild depression brukar spontanläka på ungefär sex månader. Återfallsrisken är stor. Ju fler depressioner desto större är återfallsrisken.
Peter Berglund anser att målet med behandling skall vara tillfrisknande, återvunna sociala funktioner och arbetsförmåga. På lång sikt skall behandlingen minska risken för återinsjuknande.
Behandlingen sker i första hand med antidepressiva läkemedel och psykoterapi, framförallt kognitiv terapi. Inläggning med eventuell intravenös behandling eller ECT (elektro-konvulsiv behandling) kan bli nödvändig i svårare fall. Elektro-konvulsiv behandling har en god effekt vid depressioner och har även en gynnsam effekt på de motoriska symptomen vid Parkinsons sjukdom, säger Peter Berglund.
Läkemedelsbehandling bör pågå i minst 6 – 9 månader, och behandlingen kan bli långvarig om man har haft Ångest
Parkinsonpatienter med depressioner upplever ofta stark ångest, rädsla eller obehag. Därför måste läkemedel som utlöser ångest undvikas. Vid stelhet och överrörlighet uppkommer ofta ångest. Det är därför viktigt att optimera behandlingen av rörelsesymtomen.

Asteno-Emotionelt syndrom (hjärntrötthet)
Bristande uthållighet, initiativlöshet, irritabilitet, stresskänslighet, koncentrations-svårigheter, minnessvårigheter, tanketröghet, känslighet för ljud och ljus och till exempel sexuella störningar är exempel på hjärntrötthet.

Psykos vid Parkinson
En psykos beror oftast på övermedicinering och uppkommer för det mesta vid långt framskriden sjukdom.
Vid avancerad Parkinsons sjukdom kan psykotiska symptom förekomma beroende på de degenerativa förändringarna utan inverkan av några mediciner. Synhallucinationer är vanligast. Behandlingen består i att minska dosen av dopaminerg behandling, sätta in ett antipsykotiskt läkemedel i låga doser och eventuellt en kolinesterashämmare.
Mental träning, hjärngymnastik och meningsfull sysselsättning är bra och även fysisk träning kan motverka hjärntrötthet. Dessutom bör intaget av tobak och alkohol minimeras.
Rörelsesymtom, ångest, frustration, depression och psykoser skall behandlas.
Det är viktigt är att se hela människan, påpekar Peter Berglund.
flera återkommande depressionsperioder.
Det är viktigt att följa ordinerad behandling. Det påverkar självklart resultatet säger Peter Berglund.

Det kan vara nödvändigt att höja dosen av läkemedel, byta preparat eller ge tilläggsbehandlingar.


Ångest

Parkinsonpatienter med depressioner upplever ofta stark ångest, rädsla eller obehag. Därför måste läkemedel som utlöser ångest undvikas. Vid stelhet och överrörlighet uppkommer ofta ångest. Det är därför viktigt att optimera behandlingen av rörelsesymtomen.

Asteno-Emotionelt syndrom (hjärntrötthet)
Bristande uthållighet, initiativlöshet, irritabilitet, stresskänslighet, koncentrations-svårigheter, minnessvårigheter, tanketröghet, känslighet för ljud och ljus och till exempel sexuella störningar är exempel på hjärntrötthet.

Psykos vid Parkinson
En psykos beror oftast på övermedicinering och uppkommer för det mesta vid långt framskriden sjukdom.
Vid avancerad Parkinsons sjukdom kan psykotiska symptom förekomma beroende på de degenerativa förändringarna utan inverkan av några mediciner. Synhallucinationer är vanligast. Behandlingen består i att minska dosen av dopaminerg behandling, sätta in ett antipsykotiskt läkemedel i låga doser och eventuellt en kolinesterashämmare.
Mental träning, hjärngymnastik och meningsfull sysselsättning är bra och även fysisk träning kan motverka hjärntrötthet. Dessutom bör intaget av tobak och alkohol minimeras.
Rörelsesymtom, ångest, frustration, depression och psykoser skall behandlas.
Det är viktigt är att se hela människan, påpekar Peter Berglund.


Parkinson och demens
Överläkare Niels Andreasen vid Karolinska institutet var tidigare verksam i Piteå, där han bland annat byggde upp en rehabiliteringsklinik för dementa. Idag arbetar han vid Geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholm med åldrandet i fokus.
– Upp till två nya fall av Parkinsons sjukdom per 10 000 invånare upptäcks varje år.  Den vanligaste debutåldern är 55-60 år. Av personer över 65 år finns sjukdomen med demenssymptom bland 1,5 personer per 1000 invånare. Parkinson är alltså en vanligare sjukdom bland äldre, med ett tydligt inslag av demens, säger Niels Andreasen.
Han visade också på att risken för demens är större ju äldre patienten är vid insjuknandet i Parkinson. För patienter som är yngre än 50 år är andelen dementa efter 10 år bara 15 %. För patienter som är 60 år eller äldre vid insjuknandet i Parkinson är andelen dementa 50 % eller mer. En ökning av demenssjukdomar vid såväl insjuknandet som vid stigande ålder är tydlig.
Parkinsons sjukdom har ett utdraget förlopp på över 20-25 år. Enligt gjorda studier finns ett tidigt prekliniskt stadium på 5 – 10 år. Under fem år efter insjuknandet finns oftast en god effekt av behandlingar. Efter tio år kan det uppstå motoriska komplikationer, och efter ytterligare fem år kan det uppstå psykiska komplikationer.
Typiska symtom på Parkinsons sjukdom är:
Rigiditet (muskelstelhet). Ökningen av muskeltonus kan vara jämn (blyrörsfenomen) eller variera hackigt   (kugghjulsfenomen).
Vilotremor (skakningar) är av lågfrekvent och grovvågig (pillertrillertremor) karaktär och försvinner under aktivitet.

Hypokinesi (rörelsehämning) innebär oförmåga att initiera och genomföra aktiva rörelser och ett förlångsammat rörelsemönster. Det är det symtom som ger störst handikapp.
Bradykinesi (förlångsammat rörelsemönster) speciellt vid alternerade rörelser (till exempel vid tandborstning). Sparsam mimik och ett förändrat, långsammare mer entonigt tal tillhör symtombilden.
Posturala symtom. Gång med flekterad kroppshållning, korta hasande steg och nedsatta medrörelser i armarna leder till försämrad balans.
Riskfaktorer för att få demens är hög ålder, varaktighet och svårighetsgrad av Parkinson, orörlighet, stelhet, instabil kroppshållning och gång, depressioner samt hallucinationer och förvirring av L-dopabehandling.
De mekanismer som ligger bakom Parkinsons sjukdom (patologin) inkluderar a-synuclein (speciellt Lewy bodies i hjärnbarken), neurokemiska brister (brist på dopamin och acetylkolin), som ger minnesförluster, sämre uppmärksamhet och symtom på Alzheimer.
I en tredimensionell modell över neurodegenerativa sjukdomar och demens visade Niels Andreasen ett samband mellan Vaskulär demens (VAD), Alzheimer (AD), Parkinsons sjukdom (PD) och Lewy Body demens (DLB). Vid symtom på demens finns det en flytande gränsdragning/övergång från en diagnos till en annan diagnos.
Symtom på demens vid Parkinson (PS) jämfört med Alzheimer:
PS mer dysexekutiv (sämre planerings- och organisationsförmåga)
PS mindre apraxi (svårighet att utföra vissa saker, till exempel tandborstning), afasi (språkstörning), agnosi (oförmåga att känna igen personer, föremål etc.)
PS har ”normal cued recall” (mindre variant på igenkänning, ledtråd)
Problemlösnings/koncentrationssvårigheter
Nedsatt simultankapacitet
Obs! Bradyfrenesi (förlångsamning av de psykiska funktionerna), pseudodemens.
Lewy Body demens-kriterier
Fortskridande kognitiv försämring som påverkar arbete och social funktion. Bristande uppmärksamhet
Fluktuerande kognition (förmåga att ta emot, bearbeta och förmedla information) och attention (uppmärksamhet).
Återkommande tydliga synhallucinationer
Falltendens
Parkinsonism
Lewy Body Demens har ett snabbt förlopp. Sjukdomen debuterar vid 55-80 års ålder och från debut till död tar det cirka sex år.
Utredning av Parkinson och demens
Hit hör en noggrann anamnes (sjukhistoria), ett neuropsykiatrisk status (neurologiskt och psykiatriskt status), ett somatiskt (kroppsligt) status och psykometrisk testning.  I utredningen ingår laboratorieundersökningar i form av blodanalyser, hjärnavbildning och ryggmärgsprov.
– Det finns en tydig symtombild vid parkinsondemens och det finns bra läkemedel, till exempel Exelon (kolinesterashämmare) som är förstahandspreparat.
Forskningen fortsätter och vi får se vad framtiden för med sig, säger Niels Andreasen.
En risk vid behandling av Parkinsondemens är vårdslösa diagnoser, bristande utredningar och bristande individanpassning av medicineringen. Det finns ett samband mellan L-dopabehandling och hallucinationer. Därför måste medicineringen anpassas efter individen och sjukdomstillståndet. Jag utesluter inte L-dopa för Parkinsondementa, men lagom är bäst, säger Niels Andreasen som svar på en direkt fråga från professor Göran Steg, Göteborg.

Hjärntrötthet och Lindrig Kognitiv Störning
Anders Starmark, med. mag. vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, visade på sambandet mellan hjärntrötthet och Parkinson.
- Alla sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet kan ge hjärntrötthet. Mental trötthet, minnesstörningar och koncentrationsproblem brukar vara de vanligaste symtomen. Det kan vara svårt att koncentrera sig och hänga med om flera (fyra – fem personer) pratar samtidigt. Att till exempel bli trött av att läsa dagstidningen är inte normalt. Kronisk trötthet kan vara socialt handikappande, säger han. Lindrig kognitiv störning är en annan beteckning på hjärntrötthet.
Enligt Lars Rönnbäck och Elisabeth Hanson Göteborg, beror tröttheten på att gliacellerna (stödjecellerna) inte fungerar som de ska. Gliacellerna ser till att nervcellerna får bästa möjliga miljö för sitt jobb. Störningen orsakar ett brus i kontakten mellan nervcellerna som i sin tur kräver mer energi. Personer med Parkinson är mycket stresskänsliga och klarar inte att ha många bollar i luften. Banala händelser kan utlösa aggressivitet och emotionell instabilitet utlöser lätt gråt och skratt. Man kan också drabbas av överkänslighet för ljud och ljus och av alltför många intryck samtidigt.
Upp till 98 procent av hjärntrötta patienter upplever sömnstörningar och närmare hälften ökar sin sömn. En tredjedel kan uppleva så kallade parasomnier (olika typer av sömnstörningar), till exempel rubbningar av drömsömnen med våldsamma drömmar.
– Det finns idag ingen bra behandling av hjärntrötthet. Mycket låga doser av antidepressiva medel kan hjälpa mot de emotionella symtomen. Sömnproblemen kan avhjälpas med en insomningstablett, säger Anders Starmark.
Fysisk motion är en god hjälp. Det är viktigt att undvika stressande situationer och att ta pauser. Det är bra att ha en tyst mörk plats att dra sig tillbaka till för att vila, säger Anders Starmark.


RÄTTAT OCH KOMPLETTERAT AV ASTRID BORG
KORREKTURLÄST ÄV KRISTINA RILTON 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny