Parkitouch - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Parkitouch

”Parkitouch”-studien, Parkinsons sjukdom och effekten av beröringsmassage
Astrid Borg

13 – 15 juni 2008 arrangerade Svenska Parkinsonstiftelsen ett symposium ”Parkinson mitt i livet” på Pite Havsbad, då Astrid Borg, Källby medverkade som föreläsare. Hon är den enda parkinsonutbildade sjuksköterskan i Sverige som har egen erfarenhet av Parkinsons Sjukdom. Astrid har varit verksam i Svenska Parkinsonstiftelsen sedan 2002. I en studie över effekten av beröringsmassage och vila till musik hos parkinsonpatienter är hon bland annat sekreterare. Studien startade i september 2004.
Parkitouchstudien, är en multicenterstudie där Skaraborgs sjukhus SKAS, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt Universitetssjukhuset i Linköping deltar.
I projektgruppen ingår två neurologer, två geriatriker, en barnläkare och forskare, parkinsonsjuksköterskor och massörer. Projektansvarig är Gunnar Hallgren, överläkare och neurolog på SKAS.

Bakgrund
Svenska Parkinsonstiftelsen skickade 1998 ut en enkät till ParkinsonFörbundets medlemmar. Enkäten gav närmare 1000 bedömbara svar. 75 procent av kvinnorna och 60 procent av männen angav smärta.
Kardinalsymtomen vid Parkinsons sjukdom är rörelsehämning, skakningar och muskelstelhet. I diagnosen ingår ofta depression och sömnproblem. Det finns ett komplicerat samspel av faktorer som styr smärtupplevelser. Långvarig smärta har en allvarlig inverkan på individens livskvalitet och det är därför viktigt att ta reda på vad som kan bidra till bättre smärtlindring. Många patienter upplever biverkningar av sina smärtstillande läkemedel. Icke farmakologiska behandlingsmetoder bör därför värderas parallellt med läkemedelsbehandling.
Touch Research Institute, University of Miami School of Medicine i USA har genomfört ett 80-tal studier avseende effekten av beröringsmassage. Studier på andra patientgrupper har visat positiv effekt på sömn, livskvalitet, stresshormoner och analgetikabehov samt även bättre fysisk prestation. Hittills har studierna varit för små för att man skall kunna dra säkra slutsatser.
Huden är kroppens största sinnesorgan och registrerar värme, kyla, tryck, beröring och smärta. Beröringsmassage är en strukturerad beröring av huden som bland annat aktiverar kroppens parasympatiska system. Massagen frisätter hormonet oxytocin som motverkar stress, ger avslappning och höjer smärttröskeln. Oxytocin medverkar till att stimulera det opioida systemet och produktionen av endorfin ökar. Impulserna från smärtsamma upplevelser tar andra banor upp till hjärnan än upplevelsen av behaglig stimulans. Enligt ”grindkontrollteorin” leder taktila nerver impulser snabbare än smärtfibrer upp till centrala nervsystemet. Grinden för smärta stängs.

Syfte
Syftet med studien är att kartlägga om icke farmakologisk behandling har den lugnande/avstressande effekt som tidigare mindre studier antytt och om effekten kvarstår under längre tid. Dessutom att kartlägga om beröringsmassage har effekt på smärta, sömnkvalitet, sjukdomsvariabler, livskvalitet, medicinbehov, stresshormoner och om det skiljer sig från gruppen med enbart ”vila till musik”.
Forskningsgruppens ambition är att analysera 80-100 patienter.
Patienterna tillfrågas om de vill vara med både muntligt och skriftligt. Frivilligheten att delta betonas.
Den kliniska diagnosen skall vara ställd av neurolog eller geriatriker minst två år före deltagande.
Efter DBS-operation skall det ha gått minst ett år.
Enstaka patienter som behandlas med Apomorfin i injektion och där det fungerar optimalt kan tas med.
Patienter som har Duodopa utgår, då det tar lång tid innan behandlingen är stabil.
Medicinjusteringar får inte göras under studiens gång.

Gruppindelning:
Deltagarna delas slumpmässigt upp i en grupp som får ”beröringsmassage” respektive en grupp (referensgrupp) som får ”vila till musik”.
Patienterna randomiseras (lottas) genom märkta kodade kuvert. I samband med screening och då patienten har givit sitt samtycke till att delta i studien, kontaktas Astrid som har hand om lottningen.

Egna undersökningar 2003 och 2008
Under våren 2003 fick personer med Parkinsons sjukdom i Skaraborg och Jönköping besvara en enkät om smärta och sömn. Denna undersökning har följts upp
på Världsparkinsondagen den 11 april 2008 i Skövde och i Jönköping samt 13-15
juni vid Parkinsonstiftelsens konferensdagar på Piteå Havsbad då smärtenkäter delades ut. Resultaten från dessa undersökningar ses i Tabell 3.

Genomförande
Välkontrollerade metoder/protokoll för parkinsonpatienter avseende sjukdomens svårighetsgrad, smärta och sömnproblem används. Vikt samt kortisol i saliv följs. Efter screening och om patienten uppfyller inklusionskriterierna görs regelbundna kontroller under 34 veckor hos läkare, massör och/eller sjuksköterska (sammanlagt 16 besök). Behandlingarna utförs två gånger/vecka under tre veckor, en gång/vecka i tre veckor och en avslutande behandling efter två veckors uppehåll. Samma musik används till både ”beröringsmassagen” och ”vila till musik”.
        
Hittills har 39 patienter inkluderats, varav endast en har avbrutit av personliga skäl.
25 patienter har lottats till beröringsmassage och 14 till ”vila till musik”.  En databas har upprättats och det finns drygt 1000 mätvärden för varje patient.
Som biokemisk markör används salivkortisol, som har visat sig vara en mycket känslig stressmarkör. Delresultat av kortisolanalyser har tagits fram och dygnsvariationer utfaller som förväntat för friska individer och kortisolhalten sjunker efter given behandling. Ännu kan vi inte särskilja de två grupperna då antalet patienter är begränsat.
Det har varit svårigheter att hitta lämpliga patienter att inkludera i studien och därför har studien dragit ut på tiden.
– Det finns inte någon tidigare studie som är så omfattande som denna inom icke farmakologiska behandlingsmetoder (som inte grundar sig på medicin) hos parkinsonpatienter.


FÖR PROJEKTGRUPPEN I PARKITOUCHSTUDIEN
ASTRID BORG, PARKINSONSJUKSKÖTERSKA
CARL-JOHAN TÖRNHAGE, ÖVERLÄKARE, BARNLÄKARE OCH FORSKARE

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny